Yhteiskuntavastuu | Tulikivi

Yhteiskuntavastuu

Tulikiven toimintaa ohjaa yhtiön arvomaailma, jonka mukaisesti yritys noudattaa toiminnassaan lakeja ja säädöksiä ja toimii vastuullisesti suhteessa yhteiskuntaan, ympäristöön ja sidosryhmiinsä. Tulikivelle tärkeitä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö, osakkeenomistajat, rahoittajat ja muut yhteistyökumppanit niin Suomessa kuin ulkomailla.

Ympäristövastuu

Ympäristötyön päämääränä on luonnonvarojen säästeliäs käyttö sekä prosessien ja tuotteiden hallinta niin, että ne kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä. Tuotteiden ja toiminnan turvallisuus ja laadukkuus on määritelty yrityksen laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikassa. Tulikivelle on myönnetty ISO9001-laatusertifikaatti. Ympäristö- ja turvallisuustyötä kehitetään jatkuvasti standardien ISO 14001 ja OHSAS 18001 mukaiseen suuntaan.

Tulikivellä tehdään pitkän tähtäimen tuotekehitystä ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämiseksi. Tuotteiden on oltava  mahdollisimman pitkäikäisiä sekä turvallisia käyttää, ja niiden on kuormitettava ympäristöä mahdollisimman vähän tuotteen kaikissa elinkaaren vaiheissa. Tutkimuksen ja tuotekehityksen päämääränä on tarjota luotettavaa tietoa tuotteidemme valmistuksen ja käytön aikaisista ympäristövaikutuksista sekä parantaa eko- ja materiaalitehokkuutta. Materiaalitehokkuusajattelun mukaisesti Tulikivi mm. hyödyntää keraamisten uunien raaka-aineena muun keramiikkateollisuuden jätemateriaalia. Tuotteisiin käytettäviä materiaaleja ja komponentteja testataan säännöllisesti, ja tuotteiden on läpäistävä tyyppihyväksyntätestit. Vuolukivi on esimerkiksi hyväksytty elintarvikkeiden kanssa tekemisissä olevaksi aineeksi. Pyrimme toiminnallamme lisäämään myös tavarantoimittajien tietoisuutta ympäristövastuista ja toimimaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Valmistusketjussa tuotteen ympäristövaikutuksista olennaisen osan muodostavat materiaalivalinnat, energiankulutus ja  kuljetusmuodot. Bioenergiaa käyttävän tulisijan käyttö sähköä korvaavana lämmitysmuotona vähentää energian tuottamisen CO2- päästöjä, ja tulisijan valmistuksen aikainen hiilijalanjälki nollautuu. Tulikivi-uunit alittavat maailman tiukimmat päästönormit (BimSchV), ja tutkimusta puhtaamman palamisen puolesta jatketaan.

Tulikivi Oyj:n kaikilla toiminnassa olevilla louhoksilla ja tehtailla on voimassaolevat kaivos- ja ympäristöluvat. Louhinnassa ja siihen liittyvissä toiminnoissa noudatetaan luonnokivituotannossa tunnistettuja parhaita ympäristökäytäntöjä. Louhostoiminnan vaikutuksia ympäristöön seurataan noudattaen viranomaisten hyväksymiä tarkkailuohjelmia. Louhoksille on laadittu toimintaperiaateasiakirja, jonka mukaisesti tehdään säännöllisesti toiminnan riskianalyysit huomioiden sekä turvallisuus- että ympäristönäkökohdat. Maisemointeja tehdään normaalin louhostoiminnan osana ja toimintansa lopettaneilla louhoksilla.

Tehtailla käytetään raaka-aineina mm. vuolukiveä, luonnokiveä ja keramiikkaa. Kiven työstössä ei käytetä eikä tuotannossa synny ympäristölle vaarallisia aineita. Tehtailla käytetään suljettua prosessivedenkiertoa. Oman toimintansa kehityskohteiksi Tulikivi on valinnut energiatehokkuuden parantamisen ja jätehuollon edelleen kehittämisen. Energiatehokkuutta parannetaan EK:n energiatehokkuuden puitesopimuksen mukaisesti pyrkimällä vastaamaan kansalliseen energia- ja ilmastostrategiaan noudattaen Suomen kansainvälisiä sitoumuksia ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Tulikivi on sitoutunut  energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmaan 2008 – 2016 kirjattuihin toimenpiteisiin. Sopimusjärjestelmän toiminnallisena tavoitteena on yrityksen oman energian käytön tehostaminen vähintään yhdeksällä prosentilla tehtaissa ja muissa kiinteistöissä sekä energiatehokkuuden jatkuva  parantaminen ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen. Jätehuoltoa kehitetään Tulikiven kaikissa toimipisteissä ottamalla käyttöön lajittelujärjestelmä, jonka päämääränä on kaatopaikalle menevien sekajätteiden vähentäminen ja jätteiden ohjaaminen mahdollisimman pitkälti energia- ja hyötykäyttöön. Kierrätettävissä olevat jätteet kierrätetään (mm. pahvit ja paperit) normaalin jätehuollon kautta. Tulikivi on liittynyt Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:öön sekä kuuluu Sähkö- ja  elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisöön.

 

Taloudellinen vastuu

Tulikiven toiminnalla on vaikutusta useille sidosryhmille: asiakkaille, tavarantoimittajille ja palvelujen tarjoajille, henkilöstölle, sijoittajille ja julkiselle sektorille. Vuonna 2016 toiminnan suorat taloudelliset vaikutukset näille eri sidosryhmille muodostuivat seuraavasti:

Asiakkaiden tuottama liikevaihto oli 30,5 (32,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto koostui asiakkaille myydyistä Tulikivi- ja Kermansavi -uuneista, luonnonkivituotteista, kiukaista sekä tuotteisiin liittyvien palvelujen myynnistä.

Tavaroiden ja puolivalmisteiden toimittajille maksettiin 6,3 (7,3) miljoonaa euroa ja palvelujen tarjoajille 12,0 (12,7) miljoonaa euroa. Koneista ja laitteista maksettiin 0,3 (0,3) miljoonaa euroa. Henkilöstön palkkojen ja palkkioiden osuus oli 8,9 (9,4) miljoonaa euroa, ja näitä vastaavat eläkevakuutusmaksut ja muut vakuutusmaksut olivat 2,0 (2,2) miljoonaa euroa. Uudelleenjärjestelyvarauksen vaikutus on mukana kauden luvuissa.

Rahoittajille maksettiin korko- ja muita rahoituskuluja nettona 0,8 (1,0) miljoonaa euroa. Osakkeenomistajille ei maksettu osinkoa vuodelta 2016, eikä vuodelta 2015.

Sosiaalinen vastuu

Tulikivi on vastuullinen työnantaja ja sen valmistamat tuotteet ovat turvallisia, ammattitaidolla valmistettuja. Henkilöstön sitoutuminen työhön ja hyvä ammattitaito varmistavat tuotteiden laadun. Kokonaistoimituksen onnistumisen takaa asiantunteva uunimestari-, asentaja- ja myyntiverkosto.

Tulikivi-konsernin henkilöstömäärä oli tilikaudella keskimäärin 209 (219 vuonna 2015) henkilöä. Keskimääräinen  henkilömäärä on laskettu työssäoloajalta. Henkilöstön määrää sopeutettiin menekin kehityksen mukaiseksi pääasiassa määräaikaisin lomautuksin. Muutamia henkilöitä on ollut toistaiseksi lomautettuina.

Henkilöstön koulutus painottui  nykytilanteen hallintaan. Tähän liittyvät lainsäädännön tai muiden säännösten vaatiman  osaamisen hankkiminen sekä työturvallisuuskoulutukset. Myyntiverkostolle suunnattiin teknistä myyntikolutusta sekä  myyntivalmennusta. Lisäksi järjestettiin koulutusta verkon hyödyntämisestä myyntityössä ja asiakaspalvelussa sekä  tietosuoja-asioissa. Työntutkimukseen koulutettiin yks henkilö. Koko henkilöstölle järjestettiin työyhteisön kehittämistä  koskeva kokoontuminen ja luento. Työssäoppiminen on edelleen merkittävin oppimisen muoto yrityksessä.  Oppisopimuskoulutusta käytetään enenevässä määrin. Koulutuksen sai päätökseen tilikauden aikana kaksi henkilöä ja vuoden lopussa koulutuksessa oli neljä henkilöä, joista toimihenkilöitä yksi ja työntekijöitä kolme henkilöä.

Uunimestareiden, asentajien ja myyntiverkoston ammattitaitoa ylläpidetään järjestämällä vuosittain koulutusta  ajankohtaisista asioista. Kehityshankkeet vaikuttavat valmistuessaan moniin operatiivisiin toimintoihin. Vuonna 2016 kehityshankkeet painottuivat tuotekehitykseen. Yhtiöllä on käynnissä laajamittainen tuotekehitysohjelma, jossa  uudistetaan vuolukivimallisto vuosien 2017-2019 aikana. Uuteen mallistoon tuodaan uusia ominaisuuksia, kuten ruuanlaitto (sisägrillaus) mahdollisuus, suunnatun lämmönluovutuksen ominaisuus ja nykyaikainen säätö ja  mittausjärjestelmä. Ensimmäisen malliston osa lanseerataan helmikuussa 2017. Lisäksi Tulikivi panostaa  saunatuotteiston täydentämiseen uusilla kiuas- ja muilla saunaan ja saunomiseen liittyvillä tuotteilla. Vuoden 2016  aikana on lanseerattu uusi sähköinen seinäkiuasmallisto. Tuotekehityksen henkilöstö on ollut ja on pitkälle  tulevaisuuteen sidottu pääosin näiden hankkeiden toteuttamiseen. Lisäksi hankkeet ovat aiheuttaneet mittavan koneinvestoinnin Juuan tehtaalle vuonna 2017.

Tietojärjestelmien kehittäminen painottui verkkokaupan (B2B) edelleen kehittämiseen. Tietoturvan parantaminen oli toinen merkittävähanke.

Työterveyshuollon painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, mutta myös perustason sairaanhoito kuuluu työnterveyshuoltoon. Käytössä olevan varhaisen tuen mallin mukaisesti työkuntokeskusteluja käydään säännöllisesti sairauspoissaoloista 40 tunnin välein 12 kuukauden seurantajaksolla. Työpaikkaselvityksiä on toteutettu eri  paikkakunnilla yhteistyössä työterveyshuollon ja työterveyslaitoksen kanssa. Henkilöstön työhyvinvointia selvitettiin vakuutusyhtiön kanssa toteutetulla tutkimuksella. Saatujen tulosten perusteella voitiin todeta, että työtyytyväisyys osoittaa samaa tasoa kuin teollisuusyrityksissä yleensä.

Aloitetoiminnassa saatiin vuonna 2016 uusia aloitteita 80 (62) kappaletta. Tapaturmataajuus oli 27 (24) tapaturmaa  miljoonaa työtuntia kohden.

Yhteisöllisyys

Tulikivi Oyj on jäsen useissa järjestöissä ja foorumeissa kuten Kauppakamari, Kiviteollisuusliitto, Lasikeraaminen teollisuus Lt ry, Nuohousalan Keskusliitto, Perheyritysten Liitto, Rakennustuoteteollisuus RTT, Sisäilmayhdistys, Suomalaisen Työn liitto, Suomen Yrittäjät, Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY, Työtehoseura.