Rekisteriseloste | Tulikivi

Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste – Tulikivi Oyj
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä TULIKIVI OYJ.

Tulikivi Oyj
Kuhnustantie 10
83900 JUUKA FINLAND
p. +358 403 063 100

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tulikivi Oyj:n asiakaspalvelupäällikkö
Puhelin: vaihde +358 403 063 100
Sähköposti: tulikivi@tulikivi.fi

3. Rekisterin nimi

Tulikiven asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Tulikivelle antama toimeksianto tai Tulikiven ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.
Tulikiven asiakasrekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:
•    Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta. Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Tulikiven palveluissa. Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta.
•    Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden hallinta ja laadun varmistaminen.
•    Tulikiven toiminnan, palvelujen ja maksamisen toteuttaminen sekä analysointi, raportointi, kehittäminen ja personointi. Palvelu- ja maksutapahtumien varmistaminen ja hallinnointi. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen.
•    Asiakkuuksien analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.
•    Palvelujen tarjoaminen ja markkinointi sekä asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta. Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi. Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Tulikiven asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Asiakkaan perustiedot

 • Nimitiedot
 • Yhteystiedot
  - Osoitetiedot
  - Puhelinnumero
  - Sähköpostiosoite
 • Asiointikieli
 • Muut asiakkaan demografiatiedot
 • Yritysasiakkailla lisäksi organisaation tiedot

Yksilöivät tunnisteet
Asiakkaan yksilöivät tunnisteet:

 • Asiakasnumero
  Salattu/hajautettu asiakasnumero
 • Käyttäjätunnus ja salasana verkkopalveluja varten

Verkkopalvelujen käyttöön liittyvät asiakkaan tunnisteet:

 • Asiakkaan IP-osoite palveluun kirjautumisen yhteydessä
 • Asiakkaan käyttämälle päätelaitteelle annettava tunniste jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä

 Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • Asiakkaan ostot ja kontaktihistoria
 • Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
 • Asiakkaan itse ilmoittamat personoivat tiedot
 • Asiakkaan ryhmittelytiedot sekä muut analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Tiedot ulkoisista tietolähteistä
 • Kampanjoiden tiedot ja niihin liittyvät seurantatiedot
 • Vastuullisen asiakkuusmallin tulos- ja luokittelutiedot
 • Väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot
 • Verkkokaupan ostotiedot

Tulikivi säilyttää vain toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, verkkopalvelun omat tiedot -osiossa, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy Tulikiven tietojärjestelmiin myös Tulikiven verkkopalvelujen käytön yhteydessä.
Asiakkaan tietoja päivitetään ja tarkistetaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi väestötietojärjestelmästä sekä organisaatioihin liittyen muista ulkoisista lähteistä.
Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

 

7. Evästeiden käyttö

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Tulikivi käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita tuotteita kumppaneidemme verkkosivustoilla), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista.

 

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Tulikivi Oyj:n organisaation ulkopuolisille tahoille.
Viranomaisille tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Asiakastietoja voidaan siirtää asiakkaan suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, arvonta- tai tutkimusrekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla, esim. mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa, sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Tulikiven kuluttaja-asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain Tulikiven erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Tulikiven palveluksessa, sekä Tulikiven toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.
Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Tulikivi Oy, Asiakaspalvelupäällikkö, Kuhnustantie 10, 83900 JUUKA FINLAND. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero.

11. Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja verkkokaupassa sekä sähköpostien kautta.
Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin
- Sähköpostiin
- Matkapuhelimeen